ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky v nadväznosti na platné všeobecne záväzné právne predpisy:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 (ďalej len "predávajúci"), týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste (v zm. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (v zm. § 457 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci reklamovaný tovar zasiela poštou na adresu uvedenú v texte vyššie. Ak je v záručnom liste alebo inom doklade vydanom predávajúcim uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len "záručný servis"), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (v zm. § 625 Občianskeho zákonníka). Tovar doručí kupujúci do prevádzkarne na vlastné náklady.

3.2. Ostatné práva a zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje štandardným spôsobom písomnou formou u predávajúceho v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (v zm. § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (v zm. § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyjadrenie pracovníka povereného na vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho;

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.);

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál vyhlásenia alebo záručného listu, v ktorom bol rozsah takejto záruky stanovený.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (v zm. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (v zm. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (v zm. § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (v zm.§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (v zm. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne druhý krát po jej aspoň jednej z predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - ŠPECIFIKÁCIA

1.1. Výrobkom je pneumatika, ktorou sa rozumie komplet pozostávajúci z plášťa, duše a ochrannej vložky na diskovom kolese (prevedenie TUBE TYPE), alebo diskové koleso, ventil a plášť naplnený tlakovým médiom (prevedenie TUBELESS),

1.2. Všeobecnou povinnosťou spotrebiteľa je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v týchto Záručných a reklamačných podmienkach a taktiež pokyny uvádzané v katalógoch jednotlivých výrobcov plášťov, duší, vložiek, diskov a náhradných dielov.

2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ:

2.1. Tovar - plášte, protektory, duše, vložky, disky a náhradné diely zakúpené prostredníctvom e-shopu spoločnosti ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01

2.2. Služby - poskytované v servise spoločnosti ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01
4. ROZSAH A PODMIENKY ZÁRUKY.
A/ VŠEOBECNÉ.


Celková záruka na plášte je limitovaná dátumom výroby (DOT) a to 72 mesiacov (6 rokov) od dátumu výroby. Dátum výroby t.j. týždeň a rok výroby sú vyznačené na boku každého plášťa (DOT).

Na vozidle môžu byť prevádzkované iba plášte nie staršie, ako 10 rokov od dátumu výroby (DOT) a s minimálnou zostatkovou hĺbkou dezénovej drážky 1,6 mm. (Nariadenie vlády SR č. 406/2005 Z. z.)

4.1. Zákonná záručná doba na plášte náhradnej spotreby a ostatných výrobkov okrem diskov je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku spotrebiteľom.

4.2. Na výrobky zníženej kvality je záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Táto záručná doba sa nevzťahuje na chyby, v dôsledku ktorej bol plášť/ výrobok preradený do nižšej kvality. V prípade preukázania výrobnej chyby, má kupujúci nárok na výmenu plášťa/ výrobku, alebo má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena vo výške 100% kúpnej ceny, platnej v čase zakúpenia výrobku.

4.3. Záručná doba na protektory je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa vzťahuje aj na kostru len vtedy, ak je kostra dodaná výrobcom. Ak je kostra dodaná spotrebiteľom, záruka sa na chyby kostry neposkytuje. V prípade preukázania výrobnej chyby protektoru má kupujúci nárok na náhradu, ktorá sa stanoví ako percentuálny pomer zostatkovej hĺbky dezénovej drážky a drážky nového protektoru. Pri osobných protektoroch je náhrada vo forme výmeny protektoru za nový bezchybný.

4.4. Záručná doba na disky je 36 mesiacov (3 roky) od dátumu predaja spotrebiteľovi. Kupujúci má nárok na výmenu chybného disku za bezchybný, alebo spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena vo výške 100% kúpnej ceny, platnej v čase zakúpenia disku.

4.5. Záručná doba na náhradné diely je 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

4.6. V prípade preukázania výrobnej vady, má spotrebiteľ nárok na výmenu tovaru, alebo má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena vo výške kúpnej ceny, platnej v čase zakúpenia výrobku.

4.7. Záručná doba na služby poskytované v servise spoločnosti ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 ktoré sú vykonané opravou, alebo úpravou veci je 3 mesiace. Záruka sa nevzťahuje na:

-chyby spôsobené zásahom do integrity vozidla pri jeho prevádzkovaní,

-na chyby spôsobené zásahom spotrebiteľa, alebo tretej osoby.

V prípade uznanej reklamácie má spotrebiteľ nárok na opravu, alebo úpravu veci zdarma, alebo vrátenie kúpnej ceny platnej v čase zakúpenia.

4.8. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu výrobku, alebo služby písomnou formou na adresu predávajúceho ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01
4.9. Reklamujúci je povinný :

4.9.1. Riadne a úplne vyplniť tlačivo Reklamačný protokol.

4.9.2. Pripojiť doklad o kúpe výrobku.

4.9.3. Výrobok riadne očistiť a primerane označiť chybu.

4.9.4. U reklamovanej služby predložiť a označiť dôkaz chyby.

4.9.5. V prípade neuznanej reklamácie (pri osobných a SUV pneumatikách) prevziať si výrobok do 30 kalendárnych dní od prevzatia výsledku reklamačného konania.

V prípade, že si kupujúci nevyzdvihol tovar maximálne po 30 dňoch odo dňa doručenia výsledku spôsobu vybavenia reklamácie, hoci kupujúcemu bol doručený výsledok reklamácie, predávajúci po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru opätovne písomne listom alebo e-mailom vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie a v prípade, že ani po tomto opätovnom vyzvaní nedôjde k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru kupujúcim, predávajúci pristúpi k likvidácii tovaru a kupujúci stráca nárok na jeho vydanie.

5. PREDÁVAJÚCI JE POVINNÍ:

5.1. Preskúmať údaje uvedené v „Protokole o reklamácií“ a skontrolovať doklad o kúpe výrobku, alebo poskytnutej služby.

5.2. Vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. (do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady).

5.3. Ak reklamácia vyžaduje odborné posúdenie - výrobok zaslať najneskôr do troch pracovných dní na odborné posúdenie.

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej prijatia.

5.4. Výsledok odborného posúdenia ihneď, najneskôr však do 14 dní, poštovou doručenkou odoslať na adresu
reklamujúceho a zároveň ho vyzvať o prevzatie náhrady (v prípade uznanej
reklamácie), alebo o vyzdvihnutie reklamovaného výrobku (v prípade neuznanej
reklamácie).

6. NÁHRADY ZA UZNANÉ REKLAMÁCIE

V prípade akceptovania reklamovaného tovaru alebo služby má zákazník nárok:

6.1. Bezplatnú opravu výrobku, alebo opravu/úpravu chybne poskytnutej služby.

6.2. Dodanie nového a bezchybného výrobku v mieste podania reklamácie.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy finančné vysporiadanie (vyplatením v hotovosti alebo vystavením dobropisu).

V Košiciach 01.07.2020