Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať Vás, že naša predajňa bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená do 21.7.2024

Počas tejto doby nebudeme dostupní telefonicky ani osobne.
Pre Vaše objednávky a otázky nás prosím kontaktujte emailom na info@pneuline.sk.

Za pochopenie ďakujeme.
Tím Pneuline

Obchodné podmienky


Obchodné podmienky ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 , zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel Sro, Vložka č.58464/V

Tieto „Obchodné podmienky“ upravujú práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúceho ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 ,pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Uzatváranie zmlúv na diaľku na internetovej stránke www.pneuline.sk môžu uskutočniť fyzické osoby v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnické osoby v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

1. Spôsob vykonania nákupu:

Použite formulár pre výber parametrov konkrétneho druhu tovaru a zobrazte ponuku. Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Následne bude Vaša objednávka potvrdená a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

2. Objednávka

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru a odošlete elektronickú objednávku, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávka musí obsahovať jednoznačnú a korektnú identifikáciu kupujúceho uvedením mena a priezviska, adresy, telefónne číslo, e-mailového kontaktu (ak tento nie je totožný s e-mailovým kontaktom uvedeným pri objednávke).

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43 a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom podľa nižšie uvedeného postupu (bod číslo „6. Stornovanie objednávky“).

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

3. Trvanie zmluvy

Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvným stranám z nej vyplývajúcich.

4. Dodanie tovaru

Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia kuriérom, tovar bude dodaný do 30 dni odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade zdržania dodania tovaru bude kupujúci okamžite predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky informovaný o dodatočnej primeranej lehote, v ktorej predávajúci kupujúcemu dodá tovar. Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky vyberie osobný odber na pobočke, tovar si prevezme osobne na prevádzke. Prevádzka kupujúceho informuje o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber.

Poplatok za dopravu osobných pneumatík je 5 € s DPH a je účtovaný  za každú pneumatiku.
Poplatok za dobierku je 2 € a je účtovaný k objednávke.
 
Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná špedičnou spoločnosťou. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 18:00.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

5. Ceny

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky uvedeného na webovom sídle predávajúceho.

Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený "akcia" - takáto ponuka platí len do vypredania zásob predávajúceho alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétne služby.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Pričom platba za tovar alebo služby bude realizovaná v hotovosti, prípadne inak po dohode so zákazníkom. Pri každej dodávke tovaru alebo poskytnutí služieb vystaví predávajúci daňový doklad - faktúru, ktorú pošle kupujúcemu poštou, spolu so zaslaným tovarom (prostredníctvom prepravnej služby) alebo odovzdá osobne. Pri osobnom odbere pneumatík na prevádzke bude kupujúcemu vystavený pokladničný doklad o zaplatení.

8. Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené výrobcom inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra, resp. pokladničný doklad o zaplatení.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Reklamované pneumatiky je nutné zaslať alebo osobne doručiť na adresu  prevádzkarne, Predaj pneumatík,
Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke predávajúceho http://www.pneuline.sk/-reklamacny-poriadok. Všetky fotografie pneumatík su len ilustračne.

9. Odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru

Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené podľa ustanovení Poučenia o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, tvoriaceho Prílohu č.1, týchto obchodných podmienok, pričom môže kupujúci použiť Vzorový formulár (príloha číslo 2 týchto obchodných podmienok), na odstúpenie od zmluvy. V zmysle § 10 ods. 1 cit. zákona je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predavajúcemu alebo osobe poverenej predavajúcim na prevzatie tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru predávajúcemu pred tým, ako je tovar predávajúcemu spätne doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v "kamennej" prevádzkarni. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spotrebiteľ znáša náklady na vratenie tovaru pri odstupení od zmlúvy

10.Odstúpenie od zmluvy pri poskytovaní služieb

Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služieb, má kupujúci právo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:

a) ak sa ešte nezačalo s poskytovaním služby, ktorá je predmetom zmluvy a ešte neuplynula lehota na odstúpenie od zmluvy;

b) ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, pričom predávajúci je oprávnený si vyžiadať od kupujúceho výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie, že bol o tom kupujúci riadne upovedomený;

c) ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy

d) kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

11.Ochrana osobných údajov kupujúceho

Spoločnosť ROAD TRANS s.r.o., úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke www.pneuline.sk alebo ak ste sa prihlásili na odber spravodajcu (newsletteru). Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii len údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu spracovávania.

Spoločnosť ROAD TRANS s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa pri spracovaní osobných údajov riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje zabezpečilo pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami. ROAD TRANS s.r.o., má právo používať vaše osobné údaje na obchodné a marketingové účely, len s vašim výslovným súhlasom.ROAD TRANS s.r.o., sa súčasne zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne ani nesprístupní tretím stranám s výnimkou tých spoločností zabezpečujúcich činnosti nevyhnutné pre úspešné doručenie Vášho tovaru. Zoznam týchto spoločností je uvedený nižšie.

Každý registrovaný užívateľ môže v rámci svojho profilu kedykoľvek zmeniť informácie o svojej osobe. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné kedykoľvek v písomnej podobe a to zaslaním odvolania na adresu ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 alebo zaslaním emailu na info@pneuline.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

Zoznam spoločností ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:

Spoločnosť zabezpečujúca prepravu Vášho tovaru. Poskytované osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla a faxové číslo.

12.Registrácia kupujúceho pri nákupe tovaru

Zaregistrovaním sa na webovej stránke www.pneuline.sk udeľuje registrovaný spoločnosti ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky www.pneuline.sk, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne čísla, faxové číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom registrácie na internetovom obchode www.pneuline.sk.

Tento súhlas je zo strany registrovaného udelený prevádzkovateľovi – predávajúcemu po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01alebo zaslaním emailu na info@pneuline.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

13.Registrácia kupujúceho k zasielaniu marketingových informácií

Zaregistrovaním sa k odberu marketingových informácií na webovej stránke www.pneuline.sk udeľuje registrovaný spoločnosti ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky www.pneuline.sk, súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom zasielania marketingových materiálov poštou, e-mailom alebo sms a s ich zasielaním súhlasím. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01 alebo zaslaním emailu na info@pneuline.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom..

14.Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Košicky kraj
Vrátna 3,04001 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 02/582 72 172 - 3, 02/582 72 104.www.soi.sk

Príloha č.1

podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.


Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: ROAD TRANS s.r.o.,Južná trieda 4B Košice - mestská časť Juh 040 01alebo zaslaním emailu na info@pneuline.sk, mobil: +421 918 072 233..

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám poskytli prostredníctvom týchto obchodných podmienok.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú nižšie alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu:

Prevádzka, vydaj pneumatík

Vyyšná Myšľa 309

04415


Na celý obsah stránky sa vzťahujú autorske práva, bez suhlasu spravcu je zakázané kopirovanie.